Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

tel. 71 328 30 61
fax 71 328 25 51

ielow@iel.wroc.pl

Strona główna » Zamówienia publiczne » Archiwalne » Remonty infrastruktury OW627/2007

Remonty infrastruktury OW627/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego, na remont infrastruktury
ZNAK: OW/627/2007

1. Nazwa Zamawiającego:

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa,
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław,
telefon:  071 328 30 61; faks: 071 328 25 51

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków     Zamówienia: www.iel.wroc.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
        Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie I. Remont instalacji wod–kan w budynku głównym Instytutu Elektrotechniki.
Zadanie II. Remont pionów instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielnic głównych, oraz wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną budynku głównego Instytutu Elektrotechniki).
Zadanie III. Remontu polegającego na przebudowie elewacji, wymianie okien i wykonaniu nowej kolorystyki elewacji budynku głównego Instytutu Elektrotechniki oraz wymianie okien i ocieplenie Hali Technologicznej.
Zadanie IV. Opracowania projektu i realizacja wymiany dźwigu osobowo-towarowego w budynku głównym Instytutu Elektrotechniki.

Zamówienie o wartości poniżej progu określonego w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w części I, II, III, IV.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1. trzy miesiące od dnia podpisania umów,
Zadanie 2. trzy miesiące od dnia podpisania umów,
Zadanie 3. pięć miesięcy od dnia podpisania umowy,
 Zadanie 4. dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
A.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. muszą wykazać się odpowiednio, składając ofertę na:
–  dla Zadania 1 – wykonaniem minimum dwóch robót budowlanych polegających na remoncie instalacji wod-kan o wartości minimum 150 tys. zł. brutto każda,
dla Zadania 2 – wykonaniem minimum dwóch robót budowlanych polegających na remoncie instalacji elektrycznych o wartości 150 tys. zł brutto każda,
– dla Zadania 3 – wykonaniem minimum dwóch robót budowlanych polegających na wymianie okien wraz robotami ogólnobudowlanymi o wartości minimum 250 tys. zł. brutto każda,
–  
dla Zadania 4 – wykonaniem minimum dwóch robót budowlanych polegających na remoncie i instalacji dźwigu, o wartości minimum 200 tys. zł. brutto każda,
c)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają:
- w części I, II, III, IV - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


9. Informacja na temat wadium: nie obowiązuje

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w części I, II, III, IV: Po stwierdzeniu ważności oferty oraz spełnieniu warunków niniejszej specyfikacji zamawiający wybierze ofertę spełniającą następujące kryterium wyboru:
Zadania 1, 2, i 3
Każda oferta zostanie oceniona wg następujących kryteriów:

 Lp.

Kryterium

waga

1.

Cena

80 pkt

2.

Termin realizacji

10 pkt

3.

Okres gwarancji na wykonaną usługę

10 pkt

Suma:

100 pkt

Zadanie 4

Każda oferta zostanie oceniona wg następujących kryteriów:

 Lp.

Kryterium

waga

1.

Cena

80 pkt

2.

Termin realizacji

5 pkt

3.

Okres gwarancji na wykonaną usługę

15 pkt

Suma:

100 pkt

Ad. 1
C = (Cmin./Cprop.) * 80
gdzie:      C             - punkty za cenę
                Cmin.        - najniższa cena spośród ocenianych ofert
                 Cprop.       - cena oferty ocenianej
Ad. 2
C =  o jeden pkt. za każdy tydzień krótszego terminu realizacji niż termin wymagany w pkt. IV SIWZ.

Ad. 3
C = (Cmax./Cprop.) * 15(10)
gdzie:      C             - punkty za deklarowany okres gwarancyjny
                Cmax.       - zaproponowana maksymalna liczba lat gwarancji
                Cprop.       - zaproponowana liczba lat gwarancji

11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę, należy złożyć do dnia 17.09.2007 r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu 50-369, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55/61 pok. 326. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Dużej Sali Konferencyjnej, pok. nr 314, w dniu 17.09.2007 roku o godz.  1000.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru  oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.