Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Środki czystości

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

(dotyczy wyboru firmy dostarczającej środki czystości)I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie do siedziby Zamawiającego, środków czystości w roku 2016.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy szczegółowe zapotrzebowania oraz terminarz dostaw.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: rok 2016.


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (1 sztuki) netto oraz ewentualny rabat (%) w przypadku większego kwotowo zamówienia.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jako skan dokumentu, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.01.2016.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.01.2016.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 70%

2 - Czas realizacji zamówienia 15%

3 - Forma płatności 15%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów. Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Bajorek pod numerem telefonu

(071) 328-30-61 wew. 422 oraz adresem email:


IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja.


Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.