Strona główna » Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Zapytania ofertowe 2015 » Dostawa kształtowników i blach stalowych

Dostawa kształtowników i blach stalowych

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

( dotyczy kształtowników i blach stalowych )

 

W związku z realizacją projektu nr POIG.01.04.00-00-150/13 „Innowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowychInstytut Elektrotechniki zaprasza do składania ofert na dostawę kształtowników i blach stalowych

I.     ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa kształtowników i blach stalowych

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a.   Ceownik 180, stal gat. S235JR, 170 metrów

b.   Blacha stalowa 200x3000x1640mm,  stal gat. S235JR, szt.1

c.   Blacha stalowa 400x750x1500mm, stal gat. S355JR, szt.1

d.   Blacha stalowa 8x1250x2500mm, stal gat. S235JR, szt.1

e.   Pręt stalowy walcowany średnica 60mm, stal gat. S355JR, 18 metrów, 3 szt.

 (odcinki długość 6 metrów)

f. Blacha perforowana (kwadrat 10mm), 1250x 2500mm, grubość od 0,5mm do 0,8 mm,  stal gat.

   1.4301, szt. 2 

g. Transport  do  siedziby zamawiającego tj. Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii

     i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,

     50 - 369  Wrocław

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

 

IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: t.maczka@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (71) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.07.2015 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.07.2015 r.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

V.      OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

1 - Cena 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresemwww.iel.wroc.pl

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Tadeusz Mączka, nr tel. 71 328-30-61 wew. 306, e-mail t.maczka@iel.wroc.pl,

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.