Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

tel. 71 328 30 61
fax 71 328 25 51

ielow@iel.wroc.pl

Strona główna » Zamówienia publiczne » Archiwalne » Generator napięciowy

Generator napięciowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę
urządzenia do pomiaru wytrzymałości na udary napięciowe układów izolacyjnych
Numer ogłoszenia: 146609 - 2007


ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 812-00-21, fax 022 6157535.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: iel.wroc.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: URZĄDZENIE DO POMIARU WYTRZYMAŁOŚCI NA UDARY NAPIĘCIOWE UKŁADÓW IZOLACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Urządzenie do pomiaru wytrzymałości na udary napięciowe układów izolacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ umieszczony na stronach www.iel.wroc.pl.
Dostarczone urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w odrębnych przepisach.
Wymagany termin gwarancji: minimum 2 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.10.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2008.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1.Wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w j wysokości 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Instytutu Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego :

BANK ZACHODNI WBK S.A. 16 ODDZIAŁ WROCŁAW

NR KONTA 57 1090 2402 0000 0006 1000 0268

Na dokumencie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium - Laboratorium Badawcze - Generator. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego.

4.Wadium w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie oryginału do dnia 30.08. 2007 r., do godz. 12.00 w Sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

5.Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpłynięcia wadium na wskazane konto zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu podlega oprocentowaniu w wysokości obowiązującej dla rachunków bieżących w Banku Zachodnim WBK S.A.

6.Warunkiem ważności oferty jest wniesienie wadium w wyznaczonej formie, wysokości i terminie.

7.Zwrot wadium lub jego utrata nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.:

        1) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wniesienia;

        2) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania ,

c) którego oferta została odrzucona;

        3) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;

        4) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: wykażą się wykonaniem dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: - wykonaniem minimum 2 dostaw urządzeń do pomiaru wytrzymałości na udary napięciowe układów izolacyjnych.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmuje, że wymagania o charakterze podmiotowym powinni spełniać wszyscy współubiegający się o zamówienie, natomiast wymagania dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

4. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

5. Zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych art. 26 ust.3 Ustawy Pzp.

6. Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do ofert wykonawców.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców składa ten dokument osobno.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych na podstawie art. 22 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców składa ten dokument osobno.
3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na podaniu odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
I) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

 • dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (powinny być wystawione nie wcześniej niż, 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się następującego dokumentu lub dokumentów potwierdzających odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż, 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)
 • zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Dokumenty, są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
 • Pozostałe dokumenty z punktu VI Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej.

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
  a. zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy,
  b. wskazanie Pełnomocnika,
  c. zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
  d. zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie jego obowiązywania.

  SIWZ zawarto na stronach www.iel.wroc.pl

PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław, Polska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław, Polska
pok. nr 326 (sekretariat Instytutu).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z MNiSW

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.