Dokonanie Zgłoszenia Patentowego

Zapytanie ofertowe nr 2/2015
(dotyczy przygotowania i dokonania Zgłoszenia Patentowego)


W związku z realizacją projektu pt. „Superkataliza” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Patent Plus, Instytut Elektrotechniki ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac.

 

„Przygotowanie w języku angielskim i dokonanie Zgłoszenia Patentowego w trybie PCT, a następnie wejście w fazy krajowe w: Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz w fazę regionalną w Europejskim Urzędzie Patentowym”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50-369 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zgłoszenie patentowe PCT ma być dokonane w terminie do 17.03.2015 r. (zgłoszenie w UPRP zostało dokonane 19.03.2014 r).

 

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.lipiec@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,
 50 –369 Wrocław, do dnia 03.03.2015, do godz. 14.30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.03.2015.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

 

 

V. WYMAGANIA

 

Od oferenta wymaga się udokumentowanego doświadczenia w zakresie usług rzecznikowskich w procesie ubiegania się o patent międzynarodowy w trybie PCT i EPO. Co najmniej jedno postępowanie zakończone na etapie fazy krajowej procedury PCT.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wynik wyboru oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Faza regionalna w Europejskim Urzędzie Patentowym ma obejmować następujące kraje:

 

Francja, Austria, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

 

2. Niniejsze zapytanie nie dotyczy etapu przyznania patentu i jego walidacji w w/w krajach.

 

3. Koszty: opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem, zagranicznych rzeczników patentowych i tłumaczeń na języki poszczególnych krajów (z wyj. j. angielskiego) pokrywa Zleceniodawca.

 

4. Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy: Pełnomocnictwo, Opis wynalazku, Zastrzeżenia oraz Skrót Opisu wynalazku w wersji polskiej (ilość tekstu do przekładu szacuje się na mniej niż 7 stron A4, czcionka 12, odległość między wierszami 1,5, ilość znaków bez spacji: 10 753, ilość znaków ze spacjami: 12 321, ilość wyrazów: 1 577).

 

5. Zleceniodawca oczekuje na decyzje NCBiR w sprawie kwalifikacji do II Etapu Projektu Patent Plus. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezakwalifikowania się do II Etapu Projektu Patent Plus i w związku z tym, nieotrzymania finansowania z NCBiR na przedmiotowe prace.

 

 

 

6. Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować pod adresem:

 

- w.lipiec@iel.wroc.pl,

- fax: 71 3282551,

- Instytut Elektrotechnki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55/61, 50-369 Wrocław.

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.