Rok 2006

SZÓSTA KONFERENCJA NAUKOWA "POSTĘPY W ELEKTROTECHNOLOGII" - 20-22 września 2006 roku, Jamrozowa Polana

Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki wspólnie z: Centrum Doskonałości UE dla Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice "MALET", Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7) Politechniki Wrocławskiej, Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Polskim Komitetem Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskichzorganizował szóstą z kolei Konferencję Naukową "Postępy w Elektrotechnologii".

Celem Konferencji - podobnie jak wcześniejszych - było zbliżenie naukowców pracujących na Uczelniach w Instytutach i innych placówkach naukowo-badawczych z przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłowych, wzajemne poznanie możliwości i potrzeb, wymiana doświadczeń i promocja najnowszych osiągnięć nauki i techniki. 

Odbyło się  pięć tematycznych sesji ustnych oraz sesja plakatowa.

Komitet naukowy konferencji:
        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. T. Janowski
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. K. Maruszewski
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        dr hab. inż. E. Motyl
        dr hab. inż. W. Mielcarek
        dr hab. W. Wilczyński

Komitet organizacyjny konferencji:
  • dr R. Kordas - przewodniczący
  • dr inż. B. Szubzda
  • dr inż. A. Kisiel
  • dr inż. P. Żyłka
  • mgr inż. J. Chmielowiec
Tematyka konferencji:
a) materiały i technologie elektrotechniczne,
b) technologie i układy generacji rozproszonej,
c) zasobniki energii elektrycznej,
d) ogniwa paliwowe,
e) nanokompozyty i nanokoloidy - technologia i zastosowanie,
f) ceramiczne materiały biomimetyczne,
g) technologie plazmowe w ochronie środowiska,
h) materiały magnetyczne i nadprzewodzące i ich zastosowanie,
i) wykorzystanie technologii zol-żel w elektrotechnice.
Program Konferencji:
SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne     część 1
1. Stefan PARADOWSKI – INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W SŁUŻBIE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO.
2. Zdzisław ŻYCKI – NARASTAJĄCE PROBLEMY W ZAKRESIE BADAŃ, OBLICZEŃ I OPRACOWAŃ KONSTRUKTORSKICH – JAKO KONSEKWENCJA POSTĘPU TECHNICZNEGO W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH.
3. Jan SUBOCZ, Arlen VALOZHYN, Marek ZENKER – WPŁYW ZAWARTOŚCI WĘGLA C60, C70 NA WŁASNOŚCI DIELEKTRYCZNE POLIAMIDU.
4. Witold MIELCAREK, Dorota NOWAK-WOŹNY, Krystyna PROCIÓW, Joanna WARYCHA – MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI NIELINIOWYCH CERAMIKI WARYSTOROWEJ.
5. Edmund MOTYL – INTERPPRETACJA SYGNAŁÓW ELEKTROAKUSTYCZNYCH BADANIACH ROZKŁADU ŁADUNKU PRZESTRZENNEGO.
6. Edmund MOTYL – WŁAŚCIWOŚCI PIEZOELEKTRYCZNE KRYSZTAŁÓW NIOBIANU I TANTALANU LITU.
    część 2
7. Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK, Jarosław GIELNIAK, Chandima EKANAYAKE, Stanisław GUBAŃSKI, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK – ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA PARAMETRÓW DIELEKTRYCZNYCH JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE MATERIAŁÓW NA PRZYKŁADZIE UKŁADU IZOLACYJNEGO PAPIER-OLEJ.
8. Stefan WOLNY – OCENA STANU IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ ZA POMOCĄ STAŁEJ CZASOWEJ ZANIKU NAPIĘCIA POWROTNEGO.
9. Stefan WOLNY, Maciej ZDANOWSKI, Dariusz ZMARZŁY – WPŁYW STOPNIA ZESTARZENIA ORAZ ZAWILGOCENIA IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ NA PRZEBIEG PRĄDU DEPOLARYZACJI.
10. Jarosław SZYMAŃSKI, Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK – MODELOWANIE MATEMATYCZNE ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ IZOLACJI PAPIER-OLEJ.
11. Maciej ZDANOWSKI, Stefan WOLNY, Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT – ZASTOSOWANIE WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO W BADANIACH ELEKTRYZACJI MIESZANIN CIECZY IZOLACYJNYCH.
12. Alfred KAŁUŻNY, Krystian CHRZAN, Michał KAŁUŻNY, Marek SAS – ANALIZA DANYCH EKSPLOATACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z SAMOISTNYM ZERWANIEM IZOLATORÓW CERAMICZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA.

SESJA II 20.09.2006 godz. 1500, sesja ustna Nowe metody pomiarowe i badawcze     część 1
13. Paweł ŻYŁKA, Paweł JANUS – POMIAR ODKSZTAŁCEŃ MECHANICZNYCH W POLIMERACH ELEKTROAKTYWNYCH ZA POMOCĄ MIKROCZUJNIKÓW MEMS.
14. Paweł ŻYŁKA, Agnieszka POPIOŁEK-MASAJADA – WYKORZYSTANIE POLIMERÓW ELEKTROAKTYWNYCH DO MODULACJI NATĘŻENIA WIĄZKI ŚWIETLNEJ.
15. Jarosław GIELNIAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK, Hubert MORAŃDA, Jarosław SZYMAŃSKI, Bolesław BRÓDKA, Marek OSSOWSKI, Piotr PRZYBYŁEK, Zbigniew NADOLNY, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Lech TATARSKI, Narcyz BANDOSZ – WYKORZYSTANIE ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI W OCENIE ZAWILGOCENIA IZOLACJI TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH.
16. Krzysztof WALCZAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Jarosław GIELNIAK, Krzysztof SIODŁA – BADANIE IZOLACJI SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO WSPÓŁPRACY Z POMPĄ CIEKŁEGO METANU.
17. Maciej ZDANOWSKI, Józef KĘDZIA – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ZETA (?) DO BADAŃ ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ.
18. Antoni KĘPKA, Jacek KUSZNIER – BADANIA MASY POJAZDÓW PRZY ZASTOSOWANIU PRZETWORNIKÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
    część 2
19. Helena KUCZYŃSKA – OTRZYMYWANIE POWŁOK O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYSTATYCZNYCH.
20. Jan SUBOCZ, Antoni Waldemar MORAWSKI, Dariusz KOWALSKI, Maria JANUS – ZASTOSOWANIE LAMPY WYŁADOWCZEJ DO FOTOKATALITYCZNEGO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW.
21. Marian GŁUSZKO, Wojciech SZAMAŃSKI, Stanisław ULAŃCZYK, Sławomir LASKOWSKI – MODYFIKACJA FARB ROZPUSZCZALNIKOWYCH I WODOROZCIEŃCZALNYCH NANOKOLOIDALNYM SREBREM W CELU ZWIĘKSZENIA ICH PLEŚNIOODPORNOŚCI.
22. Ewelina WŁODARCZYK, Adam GUBAŃSKI, Ryszard STELLER – WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANIN NISKOTOPLIWYCH STOPÓW METALICZNYCH Z POLIMERAMI TERMOPLASTYCZNYMI.
23. Krystian Leonard CHRZAN, Frank KATZENBERG – EFEKT LOTOSU I JEGO WYKORZYSTANIE W IZOLACJI NAPOWIETRZNEJ.
24. Krystian Leonard CHRZAN, Jens SEIFERT – POSTĘPY W KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII IZOLATORÓW KOMPOZYTOWYCH.

SESJA III 21.09.2006 godz. 900, sesja ustna Alternatywne i odnawialne źródła energii, nowoczesne technologie     część 1
25. Grzegorz PAŚCIAK, Jacek CHMIELOWIEC, Piotr BUJŁO – TLENKOWE PRZEWODNIKI SUPERJONOWE BIVOX DOMIESZKOWANE PIERWIASTKAMI ZIEM RZADKICH (La, Pr).
26. Piotr BUJŁO, Jacek CHMIELOWIEC, Grzegorz PAŚCIAK – WYKORZYSTANIE OGNIWA PALIWOWEGO DO ZASILANIA NAPĘDU SKUTERA ELEKTRYCZNEGO.
27. Anna BRYSZEWSKA-MAZUREK, Wojciech MAZUREK, Jerzy RUTKOWSKI – WPŁYW POLA ELEKTRYCZNEGO NA PROCES PAROWANIA HFC 365 W RURZE PIONOWEJ.
28. Anna BRYSZEWSKA-MAZUREK, Wojciech MAZUREK, Jerzy RUTKOWSKI – WPŁYW POLA ELEKTRYCZNEGO NA PROCES SKRAPLANIA HFC 365 W RURZE PIONOWEJ.
29. Stanisław KRUCZEK, Ryszard GŁĄBIK – TECHNOLOGIE SPALANIA BIOMASY.  BIOMASA – PRAKTYKA I TECHNOLOGIA PRZEROBU.
30. Maciej SYGIT – MAŁE KOGENERACJE NA BIOMASĘ – ASPEKTY EKONOMICZNE.
          część 2
31. Beata BORAK, Marek JASIORSKI, Sławomir LASKOWSKI, Bolesław MAZUREK, Krzysztof MARUSZEWSKI – ACTIVE SOL-GEL POWDERS.
32. Krzysztof MARUSZEWSKI, Bronisław SZUBZDA, Justyna KRZAK-ROS  – WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ZOL-ŻEL DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY SUPERKONDENSATORÓW.
33. Andrzej SIKORA, Tymoteusz ŚWIEBODA – ZASTOSOWANIE SUPERKONDENSATORA JAKO BUFORA ENERGII W UKŁADACH PRACY IMPULSOWEJ.
34. Agnieszka BIEŃKOWSKA, Marian Waldemar BROL, Grzegorz PAŚCIAK, Anna ZABŁOCKA-KLUCZKA, Anna ZGRZYWA-ZIEMAK – UCZESTNICY SYSTEMU TRANSFERU NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
35. Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT, Maciej ZDANOWSKI – BADANIE ROZKŁADU GĘSTOŚCI PRĄDU ELEKTRYZACJI W UKŁADZIE PRZEPŁYWOWYM.
36. Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT, Aleksandra KAWALA – MODELOWANIE ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ W GEOMETRII CYLINDRYCZNEJ.

SESJA IV 21.09.2006 godz. 1500, sesja ustna Nowoczesne technologie i metody badawcze  część 1
37. Franciszek KOSTRUBIEC, Ryszard PAWLAK, Mariusz TOMCZYK, Maria WALCZAK – LASEROWA MIKROOBRÓBKA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH- MODELOWANIE WYBRANYCH ZJAWISK.
38. Ryszard PAWLAK, Krzysztof ĆWIDAK, Franciszek KOSTRUBIEC, Maria WALCZAK, Mariusz TOMCZYK – LASEROWA TECHNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA MINIATUROWYCH TOPIKÓW BEZPIECZNIKOWYCH.
39. Jan ZIAJA, Witold MIELCAREK – MIKROSTRUKTURA I SKŁAD FAZOWY PLAZMOWYCH WARSTW Zn-Bi-O.
40. Jan ZIAJA – WIDMA EMISYJNE Zn-Bi-O W PLAŹMIE MAGNETRONOWEJ.
41. Irena GRONOWSKA, Maciej MROWIŃSKI, Radosław PIENIĄŻEK, Lech PASZOWSKI – BADANIE WPŁYWU DIELEKTROMAGNESU NA WIDMO PROMIENIOWANIA ALFA.
42. Aleksandra ŻURAWSKA, Janusz SZURKOWSKI – WYKORZYSTANIE METODY SPEKTROSKOPII FOTOAKUSTYCZNEJ DO BADANIA STARZENIA MATERIAŁÓW ELEKTROIZOLACYJNYCH.
    część 2 - Młodych naukowców
43. Wojciech KASPRZAK, Zbigniew NADOLNY – OPTYMALIZACJA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W OBSZARZE KOMPOZYTOWEGO IZOLATORA DŁUGOPNIOWEGO NA NAPIĘCIE 220 kV AC PRZY WYKORZYSTANIU DIELEKTRYKÓW MODYFIKOWANYCH NANONAPEŁNIACZAMI.
44. Paweł ANDRUSZKIEWICZ – STARZENIE ELEKTRYCZNE POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FOLII PET.
45. Mariusz TOMCZYK – WŁAŚCIWOŚCI TERMOKINETYCZNE SPAWANYCH LASEROWO WYPROWADZEŃ WEWNĘTRZNYCH W PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PRZYRZĄDACH MOCY.
46. Violetta BEDNARSKA, Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT – POMIAR PRĄDU ELEKTRYZACJI PRZY UŻYCIU PRECESJI LARMORA.
47. Jarosław SZYMAŃSKI, Andrzej GRACZKOWSKI – WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA ODPOWIEDŹ DIELEKTRYCZNĄ OLEJU TRANSFORMATOROWEGO W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI.
48. Beata ZBOROMIRSKA –WNUKIEWICZ, Katarzyna GRYZŁO, Tadeusz RUZIEWICZ – BADANIA NAD BIOMIMETYCZNĄ METODĄ OTRZYMYWANIA KANALIKOWYCH TWORZYW CERAMICZNYCH O STRUKTURZE KOŚCI.

SESJA V 22.09.2006 godz. 900, sesja ustna Materiały magnetyczne i nadprzewodzące    część 1
49. Andrzej BUZE, Adam ZIELIŃSKI – BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI ZWIJANYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH.
50. Jan SZCZYGŁOWSKI, Wiesław WILCZYŃSKI – PROEKOLOGICZNE TENDENCJE ROZWOJOWE W INŻYNIERII MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH.
51. Wojciech LIPIEC – MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI ANIZOTROPOWYCH MAGNESÓW NdFeB WYTWARZANYCH W PROCESIE ODKSZTAŁCENIA TERMOPLASTYCZNEGO.
52. Jacek RYMASZEWSKI, Marcin LEBIODA, Ewa KORZENIEWSKA, Daniel GAJDA – WPŁYW TECHNOLOGII WYTWARZANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE TAŚM MgB2.
53. Anna BARAŃSKA, Łukasz DROŻDŻ, Irena GRONOWSKA, Lech PASZOWSKI – BADANIA  WTRYSKIWANYCH  DIELEKTROMAGNESÓW  ZA  POMOCĄ SKANINGOWEGO  MIKROSKOPU  AKUSTYCZNEGO.
54. Robert DŻUGAN, Ryszard PĘCIKIEWICZ, Michał LISOWSKI – WSPÓŁCZESNY ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY W ŚWIETLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ I NORM.
    część 2
55. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY – WŁAŚCIWOŚCI NADPRZEWODZĄCE TAŚM BiSrCaCuO/Ag.
56. Leszek WOŹNY, Anna KISIEL – POMIARY SIŁY ODDZIAŁYWANIA MAGNES-NADPRZEWODNIK PRZEZ OKREŚLENIE KĄTA ODCHYLENIA.
57. Jacek RYMASZEWSKI, Marcin LEBIODA, Ewa KORZENIEWSKA – RELAKSACJA ELEKTROMAGNETYCZNA W NADPRZEWODNIKU WYSOKOTEMPERATUROWYM PRZY WYMUSZENIU PRĄDOWYM.
58. Marcin LEBIODA, Jacek RYMASZEWSKI, Ewa KORZENIEWSKA – STANOWISKO DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH PIERŚCIENI NADPRZEWODZĄCYCH.
59. Sławomir KOZAK, Tadeusz JANOWSKI – MATERIAŁY NADPRZEWODNIKOWE DLA NADPRZEWODNIKOWYCH OGRANICZNIKÓW PRĄDU.
60. Paweł SURDACKI – ZASTOSOWANIA NADPRZEWODNIKOWYCH ZASOBNIKÓW ENERGII W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH.

SESJA PLAKATOWA 21.09.2006 od godz. 1230
61. Przemysław RANACHOWSKI, Zbigniew RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Jerzy STANKIEWICZ – WSTĘPNE BADANIA PROCESU ZACISKANIA OKUĆ NA PRĘTACH NOŚNYCH IZOLATORÓW KOMPOZYTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM EMISJI AKUSTYCZNEJ.
62. Krystian Leonard CHRZAN, Ron Thomas WATERS – IZOLATORY NAPOWIETRZNE Z HYDROFOBOWEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ.
63. Krystian Leonard CHRZAN – IZOLATORY Z BETONU POLIMEROWEGO.
64. Jerzy STANKIEWICZ, Zbigniew ŚWIERZYNA, Hubert MIERNIK – NISKOLEPKIE ŻYWICE METAKRYLANOWE JAKO MATERIAŁ NA IZOLATORY Z POLIMEROBETONU.
65. Tadeusz RUZIEWICZ, Beata ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ, Katarzyna GRYZŁO – WPŁYW POWŁOK PRZEWODZĄCYCH NA PARAMETRY ELEKTRYCZNE IZOLATORÓW SPN.
66. Agnieszka HALAMA, Andrzej TRACZCZEWSKI, Daniel JERZMAŃSKI, Jerzy STANKIEWICZ – KOMPOZYTY EPOKSYDOWE - JAKO MATERIAŁY ELEKTROIZOLACYJNE.
67. Adam GUBAŃSKI, Witold MIELCAREK, Krystyna PROCIÓW – WPŁYW DOMIESZKI GLINU NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE WARYSTORÓW ZnO.
68. Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI, Jadwiga ZAWADZKA, Barbara CZOŁOWSKA – NOWY PRZEWÓD EMALIOWANY O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI NAPIĘCIOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O NANOTECHNOLOGIĘ.
69. Tomasz BOCZAR, Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ – WPŁYW TEMPERATURY OLEJU IZOLACYJNEGO NA WYNIKI ANALIZY FALKOWEJ SYGNAŁÓW EMISJI AKUSTYCZNEJ GENEROWANEJ PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W TRANSFORMATORACH ELEKTROENERGETYCZNYCH.
70. Tomasz BOCZAR, Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ, Marcin LORENS – ANALIZA FALKOWA SYGNAŁÓW ZAKŁÓCAJĄCYCH POMIARY WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH MIERZONYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ.
71. Jan SUBOCZ, Dariusz KOWALSKI, Jan ZIAJA – ZASILACZ „UVINAV”DO WYSOKONAPIĘCIOWYCH LAMP WYŁADOWCZYCH.
72. Maciej ZDANOWSKI – WPŁYW WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH NA PARAMETRY MODELU ELEKTRYZACJI W UKŁADZIE TARCZOWYM.
73. Barbara GÓRNICKA, Jadwiga ZAWADZKA, Barbara CZOŁOWSKA, Lech GÓRECKI – SZYBKA METODA OCENY CIEPŁOODPORNOŚCI MATERIAŁÓW ELEKTROIZOLACYJNYCH.
74. Zbigniew ZUBEL – WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROIZOLACYJNEJ CERAMIKI KONDENSATOROWEJ.
75. Maria ADAMOWSKA, Grażyna MURACH, Witold MIELCAREK, Zbigniew ZUBEL, Danuta ŻUCHOWSKA – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE NAPROMIENIOWANEGO POLIPROPYLENU.
76. Jan ZIAJA, Zbigniew ZUBEL – SPEKTROSKOPIA DIELEKTRYCZNA CIENKICH WARSTW PTFE.
77. Agnieszka BIEŃKOWSKA, Wiesław WILCZYŃSKI – STRATEGIA ROZWOJU CENTRUM DOSKONAŁOŚCI - PRZYKŁAD CD MALET.
78. Ryszard KACPRZYK, Włodzimierz MIŚTA – REAKTOR PLAZMOWY Z WYŁADOWANIEM WSTECZNYM.
79. Jacek SOSNOWSKI – WPŁYW NANODEFEKTÓW NA ELEKTROMAGNETYCZNE WŁASNOŚCI WYSOKOTEMPERATUROWYCH CERAMIK NADPRZEWODNIKOWYCH.
80. Sławomir LASKOWSKI – WPŁYW ZJAWISKA PAUZY PRĄDU NA PROCES WYTWARZANIA NANOKOLOIDÓW METALI.
81. Wiesław WILCZYŃSKI, Sylwia TALIK, Bronisław SZUBZDA – WPŁYW WYKRAWANIA I CIĘCIA LASEREM NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE ORIENTOWANYCH KRZEMOWYCH BLACH ELEKTROTECHNICZNYCH.
82. Andrzej SIKORA, Tymoteusz ŚWIEBODA – OPTYCZNA DIAGNOSTYKA JAKOŚCI PRACY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH.
83. Krzysztof WALCZAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Jarosław GIELNIAK, Krzysztof Siodła – BADANIE IZOLACJI SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO WSPÓŁPRACY Z POMPĄ CIEKŁEGO METANU.
84. Zbigniew GACEK, Rafał SOSIŃSKI – NOWOCZESNE MATERIAŁY MAGNETYCZNIE MIĘKKIE W ENERGETYCE I ELEKTRONICE.
85. Marcin SZEPIETOWSKI Kazimierz CYWIŃSKI Piotr BARMUTA –  ELEKTROCHEMICZNE POLEROWANIE WYROBÓW STALOWYCH.
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.