Rok 2000

W  pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się czwarta edycja Konferencji.
Uczestniczyło 69 osób (w tym 15 profesorów) oraz zaproszony prof. Stanisław Gubański ze Szwecji. Udział wzięli pracownicy Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Gliwickiej, Poznańskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Energetyki z Łodzi, Instytutu Tele-Radiotechniki z Warszawy oraz warszawskiego Instytutu Elektrotechniki. Zgłoszono 59 referatów w tym dwa autorów zagranicznych.

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        prof. dr hab. inż. M. Soiński
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        dr inż. J. Sulikowski
        dr W. Wilczyński
        dr inż. E. Motyl
        
Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Komitet Elektrotechniki PAN
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. G. Paściak
        dr inż. B. Szubzda
        mgr inż. A. Kisiel
        mgr inż. P. Żyłka
        mgr inż. A. Bieńkowska
        
SESJA I - 14.09.2000

1. JAKSTS Albert, LEIJON M, The Impact of an Electro-technological Leap on Power Transformers and Generators
2. FLESZYŃSKI Janusz, SOJDA Edward, ŻYŁKA Paweł, Laboratoryjne badania zabrudzeniowe silikonowych izolatorów  kompozytowych
3. CYWIŃSKI Kazimierz, BARMUTA Piotr, Defekty w powłoce lakierniczej na podłożu dielektrycznym a problem regulacji poziomu natężeń pól elektrostatycznych
4. FLESZYŃSKI Janusz, LISOWSKI Michał, LACHOWSKI Arkadiusz, Podatność na elektryzację i zanikanie ładunku elektrostatycznego elastomerów silikonowych stosowanych na osłony w izolatorach kompozytowych
5. GIELNIAK Jarosław, Rozkład napięcia na izolatorze liniowym przy napięciu stałym w zależności od rezystywności materiału izolacyjnego
6. CHRZAN Krystian L., WIATRZYK Marcin, Izolatory kołpakowe ze szkliwem półprzewodzącym
7. GASPEROWICZ Aleksandra, TYMAŃ Adam, SOJDA Edward, RUTKOWSKI Jerzy, Badania wysokonapięciowe prototypów izolatorów napowietrznych z energooszczędnego materiału kompozytowego
8. RANACHOWSKI Jerzy, RANACHOWSKI Przemysław, Celowość zastosowania porcelany wysokoglinowej rodzaju 130 do produkcji izolatorów najwyższych napięć
9. KAŁUŻNY Alfred J., KASPRZYK Mariusz, Właściwości izolacyjne powietrza w rejonach przemysłowych
10. GRACZKOWSKI Andrzej, Rozkład natężenia pola elektrycznego w izolacji kabla wysokiego napięcia stałego w aspekcie zmian starzeniowych materiału izolacyjnego
11. ŻYŁKA Paweł, Mechanizm generacji gazowych produktów w ciekłej izolacji wysokonapięciowej

SESJA II - 14.09.2000

1. CIEŚLA Antoni, Model magnetycznej separacji wysokogradientowej w ujęciu mikroskopowym
2. KOSTRUBIEC Franciszek, PAWLAK Ryszard, Problemy technologiczne realizacji połączeń laserowych odprowadzeń od struktur półprzewodnikowych w modułach tranzystorów mocy
3. PAWLAK Ryszard, KAWCZYŃSKI Ryszard, Metody oceny właściwości elektrycznych laserowych połączeń w przyrządach mocy
4. WALCZAK Krzysztof, Możliwości wykorzystania prądu elektronowej emisji polowej i promieniowania rentgenowskiego do oceny ciśnienia gazu resztkowego w komorze gaszeniowej wyłącznika próżniowego
5. KUTZNER Janusz, STACHOWIAK Zdzisław, Struktura i rozkład przestrzenny cząstek metalicznych transportowanych w wyładowaniu łukowym w próżni
6. KACPRZYK Ryszard, ZIAJA Jan, Wykorzystanie techniki znaczenia jonami w pomiarach przepływu gazu
7. SZELOCH Roman F., GOTSZALK Teodor P., RADOJEWSKI Jacek, JANUS Paweł, ORAWSKI Wojciech, PĘDRAK Robert, GUMIENNY Zbigniew, Termograficzny system dalekiego i bliskiego pola
8. SULIKOWSKI Jan, ĆWIDAK Krzysztof, GREGORCZYK Wojciech, Nowa konstrukcja i technologia budowy bezpieczników
9. JAROSZYŃSKI Leszek, STRYCZEWSKA Henryka Danuta, Analiza numeryczna urządzeń wyładowczych na przykładzie reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym
10. STRYCZEWSKA Henryka Danuta, Technologie plazmowe w procesach oczyszczania wody i powietrza

SESJA III - 15.09.2000

1. JANOWSKI Tadeusz, KONDRATOWICZ-KUCEWICZ Beata, KOZAK Sławomir, WOJTASIEWICZ Grzegorz, Postępy w zastosowaniach nadprzewodników
2. SOSNOWSKI Jacek, RABARA Mike, Zagadnienia prądu krytycznego w wysokotemperaturowych taśmach nadprzewodnikowych typu Bi:2223
3. SOSNOWSKI Jacek, BORETA Bożena, Komputerowa analiza występowania anizotropii materiałowej w wybranych urządzeniach elektrycznych
4. RYMASZEWSKI Jacek, PAWLAK Ryszard, Charakterystyki prądowo-napięciowe kontaktu Au/YBaCuO
5. LESZCZYŃSKI Jan, RYMASZEWSKI Jacek, Cieplny mechanizm utraty nadprzewodnictwa masywnej ceramiki YBaCuO
6. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Emisja akustyczna z nadprzewodników YBaCuO domieszkowanych srebrem
7. SOIŃSKI Marian, Materiały magnetyczne w technice
8. BUZE Andrzej, Materiały magnetyczne na potrzeby dławików i transformatorów do przekształtników mocy
9. WILCZYŃSKI Wiesław, SZCZYGŁOWSKI Jan, ROMAN Andrzej, SZUBZDA Bronisław, Nowoczesne materiały magnetyczne miękkie w magnetowodach przetworników elektromagnetycznych
10. DAŁEK Jarosław, OSTROWSKI Janusz, STEGLIŃSKI Zbigniew, Zastosowanie materiałów amorficznych na rdzenie transformatorów specjalnych
11. ŚLUSAREK Barbara, Stan obecny i perspektywy rozwoju magnesów trwałych

SESJA PLAKATOWA - 14.09.2000

1. KOWALEWSKI Zygmunt, ZAWADZKA Jadwiga, CZOŁOWSKA Barbara, Metody termoanalityczne w prognozowaniu trwałości termicznej lakierów elektrotechnicznych
2. GÓRECKI Lech, GÓRNICKA Barbara, Degradacja izolacji międzyzwojowej silników pod wpływem narażeń pochodzących od przekształtników
3. GÓRECKI Lech, MIELCAREK Witold, GÓRNICKA Barbara, PROCIÓW Krystyna, Erozja polimerowej izolacji międzyzwojowej silników nn. pod wpływem wyładowań niezupełnych
4. FLESZYŃSKI Janusz, TYMAŃ Adam, STANKIEWICZ Jerzy, Przyspieszone badania starzeniowe materiałów silikonowych izolatorów kompozytowych
5. BEROUAL Abderrahmane, Effective Permittivity of Dielectric Heterostructures: a Boundary Integral Equation Approach
6. FLESZYŃSKI Janusz, LISOWSKI Michał, ADAMOWSKA Maria, LACHOWSKI Arkadiusz, Badania wpływu narażeń starzeniowych na właściwości izolacyjne elastomerów silikonowych stosowanych na osłony w izolatorach kompozytowych
7. STANKIEWICZ Jerzy, JERZMAŃSKI Daniel, Badania zjawisk cieplnych w rezystorowym izolatorze sygnalizacji średniego napięcia
8. TALIK Sylwia, WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, KORDAS Ryszard, Przebudowa struktury domenowej w taśmach elektrotechnicznych podczas przemagnesowania obrotowego
9. TALIK Sylwia, SZUBZDA Bronisław, ORŁOWSKI Edward, WILCZYŃSKI Wiesław, Wpływ obróbki cieplnej na własności materiałów magnetycznie miękkich na przykładzie boczników magnetycznych
10. MIELCAREK Witold, NOWAK-WOŹNY Dorota, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, Poprawa stabilności parametrów elektrycznych warystora poprzez modyfikację przewodności jonowej tlenku bizmutu
11. NOWAK-WOŹNY Dorota, MIELCAREK Witold, Zmiany rezystywności przewodów aluminiowych w liniach napowietrznych wywoływane deformacją plastyczną
12. PAWLAK Ryszard, Laserowa modyfikacja konduktywności materiałów przewodzących
13. MĄCZKA Tadeusz, Energooszczędne sieciowanie chemoutwardzalnych żywic w polu wysokiego napięcia
14. ZYCH Bolesław, Nowa metoda szybkiego pomiaru przewodności cieplnej dielektryka stałego w postaci ciała półnieskończonego
15. MOROŃ Leszek, Elastyczne przewody grzejne – właściwości i zastosowanie
16. LESZCZYŃSKI Jan, RYMASZEWSKI Jacek, KORZENIEWSKA Ewa, Rezystancja tunelowa kontaktu Au/YBaCuO
17. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Dielektryczne właściwości polifluorku winylidenu w niskiej temperaturze
18. MOTYL Edmund, KOWALCZYK Dariusz, Rozkład polaryzacji w piezoelektrycznych przewodach PVDF
19. MOTYL Edmund, RUCKI Eugeniusz, Generacja impulsowych fal akustycznych za pomocą przetworników piezoelektrycznych
20. JERZMAŃSKI Daniel, PROCIÓW Krystyna, NOWAK-WOŹNY Dorota, Zastosowanie replik powierzchni do stereometrycznej oceny degradacji elastomerów silikonowych
21. GONERSKI Andrzej, RYMASZEWSKI Jacek, Komputerowy system badania materiałów elektroizolacyjnych
22. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, SOKOŁOWSKI Adam, GASPEROWICZ Aleksandra, Modyfikacja powierzchni nośników ceramicznych zwiększających immobilizację drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych
23. MIELCAREK Witold, PROCIÓW Krystyna, JERZMAŃSKI Daniel, GÓRECKI Leszek, Niszcząca rola pyłu kwarcowego w urządzeniach elektrycznych
24. SZYMAŃSKI Wojciech, GŁUSZKO Marian, Przemysłowe zastosowania ziem rzadkich (lantanowców)
25. ŁAPIŃSKI Adam, KORDAS Ryszard, SZUBZDA Bronisław, Możliwości wdrożenia materiałów stykowych opracowanych w IEL/OW do stosowania w łącznikach
26. BIEŃKOWSKA Agnieszka, Marketing nauki polskiej – zagadnienia wybrane
27. KORDAS Ryszard, MURACH Grażyna, Certyfikacja wyrobów w Instytucie Elektrotechniki
 
 
 
 
 
 
 

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.