Rok 2003

W  pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się czwarta edycja Konferencji.
Uczestniczyło 69 osób (w tym 15 profesorów) oraz zaproszony prof. Stanisław Gubański ze Szwecji. Udział wzięli pracownicy Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Gliwickiej, Poznańskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Energetyki z Łodzi, Instytutu Tele-Radiotechniki z Warszawy oraz warszawskiego Instytutu Elektrotechniki. Zgłoszono 59 referatów w tym dwa autorów zagranicznych.

W pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się w dniach 9-10 września 2003 piąta z kolei Konferencja Naukowa "Postępy w Elektrotechnologii", zorganizowana przez Oddział Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu i Centrum Doskonałości Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice MALET wspólnie z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej.

W konferencji udział wzięło 68 osób (w tym 12 profesorów). Udział wzięli pracownicy Politechnik: Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Opolskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Śląskiej, Wrocławskiej; Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Instytutu Energetyki, Instytutu Tele-Radiotechnicznrgo, Centralnego Laboratorium Baterii i Ogniw, Głównego Instytutu Górnictwa, Zakładów Azotowych "Tarnów", Zakładów Maszyn Elektrycznych "Mikroma" oraz Instytutu Elektrotechniki z Warszawy, Międzylesia i Wrocławia. Zgłoszono 68 referatów w tym dwa autorów zagranicznych z Białoruskiego Uniwersytetu Technicznego. Odbyły się trzy sesje tematyczne z ustnymi prezentacjami referatów oraz jedna sesja plakatowa, wszystkie zakończone długimi, bardzo żywymi dyskusjami.

Podczas konferencji odbył się konkurs dla młodych naukowców (doktorantów) na najlepszą prezentację, wyróżniono najciekawszą, oryginalną i perspektywiczną tematykę referowaną na konferencji.  

Komitet naukowy konferencji:
        
        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        prof. dr hab. inż. T. Janowski
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        dr hab. inż. E. Motyl
        dr W. Wilczyński
        dr inż. W. Mielcarek

Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Centrum Doskonałości Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice MALET
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Komitet Elektrotechniki PAN
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. B. Szubzda
        dr inż. A. Kisiel
        dr inż. P. Żyłka
        mgr inż. S. Talik

SESJA I
9.09.2003, sesja ustna
Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne
Przewodniczy Profesor Hanna Mościska-Grzesiak


1. OLSZEWSKI Marcin, NADOLNY Zbigniew, Zdalne pomiary temperatury na izolatorze wysokonapięciowym,
2. KOŚNIKOWSKI Grzegorz, SUBOCZ Lech, Doświadczenia z eksploatacji porcelanowych izolatorów średniego napięcia w rejonie nadmorskim.
3. CHRZAN Krystian L., BANASZAK Szymon, SUBOCZ Lech, Problemy eksploatacyjne porcelanowych izolatorów trakcyjnych.
4. OSSOWSKI Marek, GIELNIAK Jarosław, MOŚCICKA-GRZESIAK Hanna, Komplikacje interpretacyjne napięcia powrotnego w układach o izolacji papierowo-olejowej.
5. WOLNY Stefan, Badania potencjału powrotnego w izolacji papier – olej.
6. MORAŃDA Hubert, SIKORSKI Wojciech, SIODŁA Krzysztof, WALCZAK Krzysztof, Badanie wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym papier-olej metodami elektrycznymi i metodą emisji akustycznej.
7. ZMARZŁY Dariusz, KĘDZIA Józef, Wpływ stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego na funkcje widmowe sygnału prądu elektryzacji w układzie wirującym.
8. SUBOCZ Jan, SULIMKA Grzegorz, Rozproszenie dielektryczne w termicznie starzonej izolacji kompozytowej.
9. PIETRZAK Aleksandra, MICHALSKI Janusz, TARTAKOWSKI Zenon, Wpływ modyfikacji napełniaczy organicznych na wybrane parametry elektryczne mieszanek polimerowych.
10. Bursa Jan, Wpływ promieniowania UV na właściwości izolacji epoksydowej.

SESJA II
9.09.2003, sesja ustna.
Układy elektroizolacyjne – pomiary, alternatywne źródła energii
Przewodniczy Profesor Jan Leszczyński


1. GUBAŃSKI Adam, STELLER Ryszard, ŻUCHOWSKA Danuta, Struktura a właściwości elektryczne układu polipropylen – elastomer termoplastyczny.
2. MOTYL Edmund, Zastosowanie metody E-j do badania polaryzacji wolnorelaksacyjnej w elektertach poliestrowych formowanych metodą ulotową w temperaturach 293 K i 440 K.
3. RUCKI Eugeniusz, MOTYL Edmund, Rozkład polaryzacji w gradientowych kompozytach ceramiczno-polimerowych.
4. RZOŃCA Ryszard, Tarflen® - produkcja, właściwości i zastosowanie.
5. LISOWSKI Michał, RZOŃCA Ryszard, Właściwości elektryczne tarflenu®.
6. GRACZKOWSKI Andrzej, MOTYL Edmund, Rozkład ładunku przestrzennego w polietylenie o różnej zawartości antyutleniacza.
7. ANDRUSZKIEWICZ Paweł, Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do oceny zestarzenia elektrycznego folii PET.
8. KOPCZYK Maciej, Agnieszka SIERCZYŃSKA, Jerzy KUNICKI, Ewa JANKOWSKA, Izabela WIECZOREK, Charakterystyka elektryczna akumulatora niklowo-wodorkowego jako źródła wysokich mocy i wysokich energii do napędów hybrydowych i elektrycznych.
9. BRYSZEWSKA-MAZUREK Anna, RUTKOWSKI Jerzy, MAZUREK Wojciech, Pole elektryczne w dielektrycznej rurze cieplnej.
10. BRYSZEWSKA-MAZUREK Anna, MAZUREK Wojciech, Ekologiczna siłownia słoneczna – problemy związane z doborem maszyny ekspansyjnej,
11. KOŚNIKOWSKI Grzegorz, SUBOCZ Lech, Farma wiatrowa w świetle norm ochrony środowiska.

SESJA III
10.09.2003, sesja ustna
Nadprzewodnictwo i magnetyzm
Przewodniczy Profesor Michał Kostrubiec


1. SOSNOWSKI Jacek, Wpływ naprężenia zginającego na prąd krytyczny wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych.
2. MIŚTA Włodzimierz, ZIAJA Jan, GUBAŃSKI Adam, Wpływ temperatury wygrzewania na mikrostrukturę cienkich warstw Zn-Bi-O.
3. ZIAJA Jan, Magnetronowa metoda otrzymywania cienkich warstw Zn-Bi-O.
4. RYMASZEWSKI Jacek, Estymacja parametrów elektrycznych kontaktu metal-nadprzewodnik z wykorzystaniem modelu linii długiej.
5. LESZCZYŃSKI Jan, Uogólniony opis ruchu strumienia magnetycznego w nadprzewodniku wysokotemperaturowym.
6. JANOWSKI Tadeusz, Zastosowania technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce.
7. LEBIODA Marcin, Proces dyfuzji pola magnetycznego do wnętrza nadprzewodzącego pierścienia.
8. BUZE Andrzej, BUZE Jan, Określenie relacji pomiędzy właściwościami materiału magnetycznego i rdzenia toroidalnego na przykładzie wybranego materiału.
9. ŚLUSAREK Barbara, Paszkowski Lech, Biało Dionizy, Wpływ kształtu ziarna proszku na właściwości fizyczne dielektromagnesów Nd-Fe-B.
10. WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, TALIK Sylwia, LIPIEC Wojciech, Wpływ wykrawania i cięcia laserem na właściwości magnetyczne nieorientowanych krzemowych blach elektrotechnicznych.
11. LIPIEC Wojciech, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, ORŁOWSKI Edward, Pierwszy etap procesu prasowania na gorąco magnesów NdFeB wykonanych z proszku typu MQP-D.
12. CIEŚLA Antoni, Wykorzystanie silnego pola magnetycznego do wydzielania słabomagnetycznych ziaren rozproszonych w niektórych odpadach mineralnych.

SESJA PLAKATOWA
9.09.2003
Przewodniczy Profesor Antonii Cieśla


1. MIECHOWICZ Maciej, NADOLNY Zbigniew, OLSZEWSKI Marcin, Optymalizacja obrazu pola elektrycznego w obszarze hybrydowego izolatora wsporczego na napięcie przemienne 110 kV na drodze doboru parametrów materiałowo-geometrycznych
2. MARKOWICZ Łukasz, Technologiczno-konstrukcyjne aspekty budowy kompozytowych osłon izolacyjnych oraz przegląd innych wyrobów produkowanych w IEL ZD III,
3. RANACHOWSKI Przemysław, REJMUND Feliks, PAWEŁEK Andrzej, PIĄTKOWSKI Andrzej, Badania elektroporcelany rodzaju 130 pod obciążeniem ściskającym metodami akustycznymi i mikroskopowymi.
4. KLIMKOVICH Pavel, Dynamic loading onto the elements of overhead transmission lines, arising as a result of galloping,
5. STIEPAŃCZUK Klimientij F., Modeli razruszenia izolacji w processie eksploatacji i ich analiz.
6. SUBOCZ Jan, VALOZHYN Arlen, Właściwości dielektryczne modyfikowanych poliimidów z zawartością węgla C60
7. KRAUSE Tomasz, MAZUREK Bolesław, MOTYL Edmund, Wpływ parametrów formowania ulotowego na właściwości piezoelektryczne przewodów PDF.
8. KRAUSE Tomasz, KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Wykorzystanie piezoelektrycznych kompozytów ceramiczno-polimerowych w technice emisji akustycznej.
9. KISIEL Anna, ŁOWKIS Bożena, PARADOWSKA Anna, Wybrane właściwości elektrostatyczne włóknin polipropylenowych.
10. KISIEL Anna, ŁOWKIS Bożena, SOZAŃSKI Tomasz, Wpływ parametrów procesu technologicznego na elektrostatyczne właściwości włóknin filtracyjnych.
11. Lisowski Michał, Gałęzki Paweł, Adamowska Maria, Eliminacja wpływu ładunku elektrycznego na wyniki pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej
12. KACPRZYK Ryszard, MAZUREK Bolesław, ZIAJA Jan, Wyładowania w układzie z elektrodą pokrytą dielektrykiem perforowanym.
13. WÓJTOWICZ Stefan, Stanowisko do automatycznego testowania izolacji wyrobów elektrotechnicznych.
14. ŻYŁKA Paweł, Polimerowe materiały piezoelektryczne w zdalnych pomiarach parametrów pojazdów mechanicznych.
15. PAŚCIAK Grzegorz, CHMIELOWIEC Jacek, BUJŁO Piotr, Nowe ceramiczne materiały superjonowe do zastosowań w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC.
16. BUJŁO Piotr, PAŚCIAK Grzegorz, HALAMA Agnieszka, CHMIELOWIEC Jacek, Ogniwa paliwowe typu PEMFC – problemy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem.
17. GÓRNICKA Barbara, GÓRECKI Lech, ZAWADZKA Jadwiga, CZOŁOWSKA Barbara, Trwałość izolacji międzyzwojowej przy oddziaływaniu napięcia impulsowego oraz temperatury.
18. BIERNAT Katarzyna, WÓJTOWICZ Stefan, Niepewność pomiaru grubości powłok lakierowych.
19. LECZYKIEWICZ Tadeusz, CZAJKA Bogdan, MILEWSKI Jan Dominik, KUBCZAK Michał, Badania nad modyfikacją powierzchni kompozytu przeznaczonego do kwasowych akumulatorów ołowiowych nowej generacji.
20. DOPIERAŁA Daniel, KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, ZIAJA Jan, Wpływ domieszkowania (Ce, Zr)O2 na charakter emisji akustycznej rejestrowanej podczas syntezy nadprzewodników typu YBa2Cu3OX.
21. WILCZYŃSKI Wiesław, TALIK Sylwia, SZUBZDA Bronisław, LIPIEC Wojciech, Wpływ powłoki elektroizolacyjnej na powierzchni blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne po wykrawaniu.
22. TALIK Sylwia, CZEMPLIK Sławomir, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, Wpływ pola magnetycznego na wegetację roślin ozdobnych.
23. TOMCZYK Mariusz, PAWLAK Ryszard, KOSTRUBIEC Franciszek, Analiza zjawisk termokinetycznych w obszarze mikropołączeń laserowych.
24. PAWLAK Ryszard, WALCZAK Maria, Mikropołączenia elektryczne spawane laserem – modelowanie rezystancji.
25. LASKOWSKI Sławomir, Wytwarzanie nanozawiesin metalicznych metodą elektromagnetyczną.
26. MIELCAREK Witold, PROCIÓW Krystyna, NOWAK-WOŹNY Dorota, Bi2O3 modification for use in varistors.
27. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, SOKOŁOWSKI Adam, GRYZŁO Katarzyna, Potencjały elektrokinetyczne tworzyw ceramicznych.
28. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, GRYZŁO Katarzyna, Biomimetyczna metoda otrzymywania kompozytów z biologicznych prekursorów.
29. RUZIEWICZ Tadeusz, Otrzymywanie gradientowych kompozytów ceramicznych tlenek glinu/tytanian glinu.
30. POMIANOWSKI Jerzy, Efekt elektrochromowy w kwasie oxalomolibdenowym i jego zastosowanie.
31. BIAŁOSTOCKA Anna, KĘPKA Antoni, WALENDZIUK Wojciech, Badania i optymalizacja elektrolitycznej metody pokrywania negatywu stereolitograficznego w celu otrzymywania form do wtryskarek.
32. BARMUTA Piotr, CYWIŃSKI Kazimierz, Problemy technologiczne w procesie elektrostatycznego napylania lakierów proszkowych na tworzywa wysokorezystywne.
33. WIECHUŁA Bronisław, Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe systemu nanoszenia farb proszkowych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999I 94/9/WE z dnia 24 marca 1994 i norm zharmonizowanych.
34. BIEŃKOWSKA Agnieszka, MYDLIKOWSKA Jolanta, Zarządzanie projektem na przykładzie centrum doskonałości materiałów dla energooszczędnych technologii w elektrotechnice MALET.
35. BIEŃKOWSKA Agnieszka, MYDLIKOWSKA Jolanta, Kontroling w jednostkach badawczo-rozwojowych.
36. KORDAS Ryszard, MURACH Grażyna, Procesowy system zarządzania jakością w IEL/OW stymulatorem nowoczesnych technologii.
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.