Wrocław, 1.09.2006 r.

 Szanowni Państwo,

 

 

Jestem pracownikiem Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Oddziału Wrocławskiego 

Instytutu Elektrotechniki i prowadzę badania dotyczące Centrów Doskonałości – nowych form doskonalenia sfery badawczo-rozwojowej. 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu. 

Gwarantuję, że udostępnione mi dane taktowane będą jako poufne. Wykorzystane będą wyłącznie w celu 

realizacji badania i w żadnym wypadku nie będą udostępnione osobom trzecim. Osobom zainteresowanym, 

które wypełniły ankietę, po zakończeniu badania i opracowaniu wyników, udostępniony zostanie podstawowy

raport z wynikami.

 

W badaniach częściowo posłużono się informacjami o Centrach Doskonałości zawartymi na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/.

 

  Z góry dziękuję za udział w badaniu

            Agnieszka Bieńkowska 

 

 

 

 

 

ANKIETA 

Poniżej prezentowane są grupy pytań, identyfikatorów funkcjonowania Pani/Pana Centrum Doskonałości. 

Pani/Pana zadaniem jest przeczytanie ich po kolei i  wyrażenie stopnia swojej opinii na temat prezentowanych stwierdzeń. 

Przy każdym z poniższych stwierdzeń proszę zaznaczyć jedną z opcji (jedną kratkę), 

mając na uwadze Pani/Pana Centrum Doskonałości jako całość.

 

1. Istota merytorycznej działalności centrum

Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

1.1. Posiadamy "masę krytyczną" wysoko wykwalifikowanych naukowców.

1.2. Mamy zdolność integracji dziedzin pokrewnych i włączenia umiejętności uzupełniających.

1.3. Charakteryzuje nas dobrze określona struktura organizacyjna z własnym programem badawczym.

1.4. Posiadamy zdolność do utrzymania wysokiego poziomu wymiany pracowników o wysokich kwalifikacjach.

1.5. Pełnimy aktywną rolę w otaczającym systemie innowacyjnym.

1.6. Posiadamy międzynarodową renomę oraz kontakty naukowe.

1.7. Posiadamy racjonalną stabilność finansowania i działania stanowiącą podstawę inwestowania w ludzi i strukturę.

1.8. Mamy dostęp do niezależnych źródeł finansowania obok funduszy publicznych.

1.9. Prowadzimy badania w określonej dziedzinie.

1.10.Współpracujemy z wieloma instytucjami w rożnych dziedzinach (współpraca interdyscyplinarna).

1.11. Zajmujemy się badaniami, których podstawą jest specjalna infrastruktura badawcza. (podobnie jak np. CERN)

1.12. Nasze prace obejmują współpracę akademicko-przemysłową (podobnie jak np. Fraunhofer-Gesellschaft institutes).

1.13. Rozwijamy przemysłową realizację B+R (podobnie jak np. Philips Research Laboratories in Eindhoven).

 

2. sposób organizacji centrum

Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

2.1. Centrum posiada dobrze określoną rolę we współczesnej gospodarce.

2.2. Centrum ma dobrze określone formalne ramy funkcjonowania.

2.3. Centrum powinno posiadać osobowość prawną.

2.4. Relacje z jednostką macierzystą są dla mnie w pełni zrozumiałe.

2.5. Nigdy nie miałem wątpliwości, które zadania realizuje centrum, a które jednostka macierzysta (nadrzędna).

2.6. Mogę precyzyjnie określić, kto jest pracownikiem Centrum.

2.7. Nie ma potrzeby rozdzielenia działalności Centrum i jednostki macierzystej.

2.8. Ścisłe powiązania Centrum i jednostki macierzystej są korzystne dla centrum.

2.9. Ścisłe powiązania Centrum i jednostki macierzystej są korzystne dla jednostki macierzystej.

2.10. Działalność Centrum wymaga sformalizowanej struktury organizacyjnej.

2.11. Realizacja prac Centrum wymaga dużej swobody działania pracowników Centrum.

2.12. Stworzenie Centrum wymagało znacznej reorganizacji struktury jednostki macierzystej.

2.13. Centrum doskonałości posiada wystarczającą autonomię działania.

2.14. Raz założone Centrum będzie istniało nawet po zakończeniu realizacji projektu, na mocy którego powstało.

2.15. Po skończeniu realizacji projektu Centrum ma/będzie miało jasno sprecyzowane zadania.

2.16. Centrum doskonałości oceniam jako bardzo dobrą formę doskonalenia sfery b+r.

 

 

3. Cele funkcjonowania centrum

Proszę określić, co określone jest (było) jako podstawowy cel funkcjonowania Pani/ Pana Centrum:

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

3.1. zwiększenie roli nauki i badań jako czynnika podnoszącego konkurencyjność polskiej gospodarki i społeczeństwa

3.2. prowadzenie badań, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii

3.3. stworzenie silniejszych powiązań pomiędzy badaniami i praktyką stymulujących powstawanie rozwiązań innowacyjnych

3.4. wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami realizującymi podobne cele badawcze

3.5. wzmocnienie krajowego systemu innowacji poprzez stworzenie silnych struktur badawczo-wdrożeniowych oraz promocji najlepszych polskich jednostek badawczych w kraju i na arenie międzynarodowej

3.6. podniesienie poziomu jakości prac b+r w naszej organizacji

3.7. integracja centrum z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA)

3.8. inne (proszę wymienić jakie):

 

4. Zadania centrum

Proszę określić, jakie zadania (pakiety działalności) wypełnia(-ło) Pani/ Pana Centrum:

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

4.1. prowadzenie badań podstawowych i stosowanych

4.2. realizacja projektów i programów badawczych

4.3. rozszerzenie zakresu działań merytorycznych, np. o działanie potrzebne w regionie, o nowe formy i obszary aktywności (podjęcie nowej tematyki prac)

4.4. nawiązanie i wzmocnienie kontaktów z innymi centrami europejskimi, np. poprzez kontakty z siecią takich centrów lub nawiązanie partnerskich związków z bliźniaczymi centrami

4.5. ukierunkowane pozyskiwanie młodych badaczy

4.6. zwiększenie uczestnictwa centrów w innych programach tematycznych horyzontalnych Programów Ramowych UE

4.7. organizowanie konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych)

4.8. organizowanie warsztatów naukowych dla młodych pracowników nauki

4.9. organizacja studiów podyplomowych lub innych form szkoleniowych dla pracowników nauki lub przemysłu

4.10. podejmowanie działań promocyjnych Centrum, jednostki macierzystej, wyników realizowanych prac

4.11. organizowanie spotkań roboczych wybitnych specjalistów w danej dziedzinie

4.12. inne (proszę wymienić jakie):

 

5. Realizacja celów i Zadań centrum

(proszę udzielać odpowiedzi jedynie wówczas, gdy projekt dot. centrum skończył się lub się skończy w ciągu pół roku)

Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

5.1. Wszystkie założone cele Centrum (patrz pytanie 3) udało nam się osiągnąć.

5.2. Wszystkie zaplanowane zadania Centrum (patrz pytanie 4) udało nam się zrealizować.

5.3. W pełni zrealizowaliśmy budżet Centrum.

5.4. Zakres prac i budżet Centrum były dobrze zaplanowane.

5.5. Współpracę z administracją Unii Europejskiej (jeśli wystąpiła) oceniam bardzo dobrze.

 

6. TWARDE rezultaty działania centrum

Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

6.1. W okresie funkcjonowania Centrum w organizacji macierzystej odnotowano wzrost liczby publikacji.

6.2. W okresie funkcjonowania Centrum w organizacji macierzystej odnotowano wzrost liczby patentów.

6.3. Centrum oferowało nowe możliwości zatrudnienia naukowców.

6.4. Dzięki pracom Centrum w jednostce macierzystej zwiększyła się liczba wizytujących naukowców.

6.5. W okresie funkcjonowania Centrum w organizacji macierzystej odnotowano wzrost liczby i wartości kontraktów handlowych.

6.6. Dzięki działalności Centrum w jednostce macierzystej powstały nowe firmy typu spin-off.

  

7. korzyści działania centrum

Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

7.1. Środki uzyskane w ramach projektu Centrum Doskonałości pozwoliły na realizację zadań, których bez tych środków by nie podjęto (np. dodatkowa wymiana naukowców, uczestnictwo w konferencjach, promocja).

7.2. Centrum Doskonałości było swoistą „trampoliną” do pozyskania innych środków europejskich (dzięki tym środkom zainwestowanym np. w szkolenia można było wygrać inne konkursy).

7.3. Centrum Doskonałości umożliwiło podniesienie poziomu naukowego pracowników jednostki macierzystej.

7.4. Centrum Doskonałości umożliwiło podniesienie poziomu naukowego kooperantów (np. reprezentantów MŚP).

7.5. Centrum Doskonałości umożliwiło podniesienie poziomu nauki polskiej.

7.6. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe było nawiązanie NOWYCH kontaktów naukowych z jednostkami zagranicznymi.

7.7. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe była intensyfikacja ISTNIEJĄCYCH kontaktów naukowych z jednostkami zagranicznymi.

7.8. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe było nawiązanie NOWYCH kontaktów naukowych z jednostkami krajowymi.

7.9. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe była intensyfikacja ISTNIEJĄCYCH kontaktów naukowych z jednostkami krajowymi.

7.10. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe było nawiązanie NOWYCH kontaktów z jednostkami gospodarczymi.

7.11. Dzięki Centrum Doskonałości możliwe była intensyfikacja ISTNIEJĄCYCH kontaktów z jednostkami gospodarczymi.

7.12. Działania Centrum umożliwiły poznanie sposobu funkcjonowania administracji unijnej (sposobu konstruowania wniosków, sprawozdawczości itp.).

7.13. Działania Centrum pokazały, że warto podejmować trud uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

  

8. Utrudnienia działania centrum

Proszę określić, co stanowiło podstawowe utrudnienia sprawnego funkcjonowania Pani/ Pana Centrum:

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

8.1. skomplikowana sprawozdawczość (unijna. krajowa)

8.2. konieczność częściowego kredytowania (finansowania) prac Centrum (np. opóźnienie płatności z Brukseli)

8.3. bariera językowa

8.4. ryzyko konieczności zwrotu środków

8.5. niewystarczające kompetencje załogi

8.6. brak pomocy ze strony instytucji zewnętrznych w przypadku wystąpienia trudności

8.7. brak czasu – działania podstawowe w jednostce macierzystej są dla nas zbyt czasochłonne

8.8. brak motywacji do sprawnej realizacji prac Centrum (w tym np. motywacji finansowej i/lub pozafinansowej)

8.9. inne (proszę wymienić jakie):

 

 

9. Przyszłość centrów doskonałości

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń

w odniesieniu do Pani/ Pana Centrum

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

9.1. Chciałbym mieć możliwość kontynuowania prac w ramach Centrum Doskonałości.

9.2. Bez finansowania ze środków europejskich funkcjonowanie Centrum nie ma sensu (Centrum będzie funkcjonować tylko na papierze).

9.3. Powinno się ogłosić kolejny konkurs, dzięki któremu możliwa byłaby kontynuacja działalności Centrum Doskonałości.

9.4. Nasze Centrum wypełniło zgłoszenie Expression of Interests do 7 Programu Ramowego.

 

 

10. Co by było gdyby.......

Gdyby miała Pani/Pan możliwość ponownego wnioskowania o stworzenie/kontynuowanie Centrum Doskonałości, to w odniesieniu do Pani/ Pana Centrum:

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

10.1. Na pewno osobiście zaangażowałbym się w uczestnictwo w konkursie.

10.2. Nakłoniłbym najbliższych współpracowników do podjęcia trudu uczestnictwa w konkursie (nie angażowałbym się jednak osobiście).

10.3. Zachęcałbym kooperantów do uczestnictwa w konkursie.

10.4. Dotychczasowy kształt organizacyjny Centrum Doskonałości zostałby utrzymany.

10.5. Centra Doskonałości powinny obejmować przynajmniej kilka organizacji (zwiększylibyśmy liczbę zaangażowanych podmiotów).

10.6. Wnioskowany okres działalności naszego Centrum byłby dłuższy.

10.7. Wprowadzilibyśmy pewne korekty w zakresie merytorycznym działalności Centrum.

10.8. Wnioskowana kwota dofinansowania byłaby zdecydowanie większa.

10.9. Wprowadzilibyśmy pewne korekty w STRUKTURZE budżetu.

10.10. Zmienilibyśmy sposób zarządzania Centrum Doskonałości.

 

METRYCZKA

M1. Proszę określić w którym konkursie zostało wyłonione Pani/ Pana Centrum Doskonałości

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

INCO 1999

PHARE 1999

NAS2 2001

IST 2001

Konkurs Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 2004

inny

M2. Proszę określić, w której grupie priorytetów tematycznych znajduje się Pani/ Pana Centrum

ENERGY

QoL

GRWOTH

ENVIRONMENT

inny

M3. Proszę okres trwania projektu Centrum Doskonałości

12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

inny

M4. Proszę odpowiedzieć, czy okres trwania projektu był formalnie przedłużany?

tak, ponieważ

nie

M5. Proszę podać typ instytucji nadrzędnej (posiadającej osobowość prawną), w ramach której funkcjonuje Pani/Pana Centrum Doskonałości

szkoła wyższa

instytut naukowo-badawczy

instytut PAN

duże przedsiębiorstwo

małe lub średnie przedsiębiorstwo

inna

M6. Proszę określić, ile osób pracuje w Pani/ Pana Centrum

(proszę zaznaczyć jeden przedział):

0-9               10 - 49           

50-250         więcej niż 250

M7. Proszę określić, ile osób pracuje w jednostce macierzystej Centrum

(proszę zaznaczyć jeden przedział):

0-9               10 - 49           

50-250         więcej niż 250

Centrum Doskonałości obejmuje całą jednostkę macierzystą

M8. Proszę zaznaczyć swoją funkcję pełnioną w ramach Centrum Doskonałości

kierownik centrum

menedżer projektu

koordynator

osoba niezwiązana bezpośrednio z Centrum

inna

M9. Proszę odpowiedzieć, czy w jednostce macierzystej pełni Pani/Pan inną rolę, oprócz tej odnoszącej się do Centrum Doskonałości

tak

nie

 

Jeśli Pani/ Pana Centrum jest zainteresowane indywidualnymi wynikami niniejszego badania, to proszę podać adres, na który mają one zostać dostarczone:

Adres:

Adres e-mail: