PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Pracownia Niekonwencjonalnych Źródeł Energii

Pracownia Niekonwencjonalnych Źródeł Energii została założona w roku 2000 w Instytucie Elektrotechniki z inicjatywy
dr inż. Grzegorza Paściaka. Pierwsze prace dotyczyły zastosowania ceramicznych przewodników superjonowych w czujnikach gazów SOx i NOx. Następnie obszar zainteresowań poszerzył się o kolejne materiały do zastowowań jako elektrolity w ogniwach paliwowych typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) oraz PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell).
Obecnie realizowane są prace badawcze dotyczące materiałów do zastosowań w obu rodzajach ogniw paliwowych (elektrolity, elektrody, elementy nośne i konstrukcyjne) oraz badania aplikacyjne, których celem jest zastsowanie ogniw w takich urządzeniach jak pojazdy elektryczne czy awaryjne źródła energii (UPS).
Od kilku lat trwają prowadzone są również badania w projekcie Siłownia Elektroenergetyczna - scentralizowany, ekologiczny układ zasilania budynku oparty na kolektorach słonecznych.
Pracownia Niekonwencjonalnych Źródeł Energii bierze czynny udział w projektach krajowych i zagranicznych dotyczących ogniw paliwowych i ekologicznego pozyskiwania energii.
Wyposażenie naszego laboratorium oraz innych pracowni IEL/OW umożliwia syntezę (m.in. piece, prasy, spin-coating, dip-coating) oraz szeroki zakres badań materiałowych (m.in. dylatometr, derywatograf, dyfraktometr RTG, mikroskopy) i elektrycznych (m.in. analizatory impedancji, programowalne obciążenie pomiarowe, stanowiska do pomiarów w gazach) opracowanych materiałów, a także analizę charakterystyk pracy wytworzonych i komercyjnych złóż ogniw małych i średnich mocy.
W ramach siłowni elektroenergetycznej monitorowane są warunki pogodowe oraz parametry pracy poszczególnych jej elementów.

IEL/OW 2000-2012