Pełna lista akredytowanych badań realizowanych przez Pracownię Pomiarów i Diagnostyki:
(wg. wydania zakresu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 067, wydanie nr 10 z dnia 10.10.2013 r.)

  Badane obiekty / Grupa obiektów

  Badane cechy i metody badawcze

  Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, ściskanie i zginanie w zakresie temperatur niskich od: –70°C wysokich do +250°C. (moduł sprężystości, wytrzymałość na ściskanie i zerwanie, dolna i górna granica plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu i granicy plastyczności) Zakres siły: rozciąganie i ściskanie do 100 kN, zginanie do 10 kN
  Sztywność obwodowa

  PN-EN ISO 604:2006
  PN-EN 60684-2:2011
  PN-EN ISO 527-1:2012
  PN-EN ISO 527-2:2012
  PN-EN ISO 527-3:1998
  PN-EN ISO 6892-1:2010
  PN-EN ISO 527-4:2000
  PN-EN ISO 527-5:2010
  PN-EN ISO 178:2011
  PN-ISO 37:2007+AC1:2008
  PN-EN ISO 178:2010
  PN-EN ISO 11296-4:2011
  PN-EN 1393:2002
  PN-EN 761:2001
  PN-EN 1120:2001
  PN-EN ISO 899-2:2005
  PN-EN 13380:2004
  PN-EN 1228:1999

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Napięcie przebicia w warunkach normalnych i w funkcji temperatury, w przedziale (20 –180)°C, do 25 kV

  PN EN 60243-1:2002
  PN EN 60464-2:2006+A1:2008
  PN EN 60455-2:2002, p. 6.6.3
  PN-EN-60674-2:2002 +A1:2003
  PN-EN 60684-2:2011
  PN-EN 60454-2:2008

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Rezystancja w warunkach normalnych i w funkcji temperatury, w przedziale (20 -180)°C, do 10^15Ω

  PN-88/E-04405
  IEC 60093:1980
  IEC 60167:1964
  PN EN 60464-2:2006, p. 6.5.1
  PN EN 60455-2:2002
  PN-EN 60684-2:2011 p. 21, p. 22 i p. 23
  PN-EN 60674-2:2002+ A1:2003
  PN-EN 60454-2:2008

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Grubość izolacji
  Grubość powłoki
  Wymiary zewnętrzne
  Odporność powłoki i izolacji na rozciąganie przed i po starzeniu
  Nasiąkliwość wodą
  Skurcz izolacji – pomiary liniowe
  Odporność na nawijanie w niskiej temperaturze
  średnica zewnętrzna wyrobu: – nie przekraczająca 12,5 mm, przewody płaskie, – szerokości nie przekraczające 20 mm
  Wydłużenie powłoki i izolacji w niskiej temperaturze
  Odporność izolacji i powłoki na uderzenia w niskiej temperaturze (od –60°C)
  Wydłużenie trwałe powłoki i izolacji w podwyższonej temperaturze
  Odporność izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze
  Odporność izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)
  Ubytek masy izolacji i powłok
  Rezystancja żył przy prądzie stałym
  Wytrzymałość elektryczna kompletnego przewodu
  Wytrzymałość elektryczna żył izolowanych w wodzie
  Rezystancja izolacji
  Odporność izolacji na długotrwałe działanie prądu stałego
  Rezystancja powierzchniowa powłoki
  Przyczepność izolacji z tworzyw termoplastycznych do żyły
  Pojemność skuteczna i asymetria pojemności

  PN-EN 60811-201-2012
  PN-EN 60811-202-2012
  PN-EN 60811-203-2012
  PN-EN 60811-501:2012
  PN-EN 60811-402:2012
  PN-EN 60811-502:2012
  PN-EN 60811-504:2012
  PN-EN 60811-1-4:1999 p. 8.3
  PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002
  PN-EN 60811-506:2012
  PN-EN 60811-507:2012
  PN-EN 60811-508:2012
  PN-EN 60811-509:2012
  PN-EN 60811-409:2012
  PN-EN 50395:2007, p. 5
  PN-83/E-04160.70
  PN-EN 50395:2007/A1:2011
  PN-EN 50395:2007, p. 6
  PN-EN 50395:2007, p. 7
  PN-EN 50395:2007, p. 8
  PN-83/E-04160/73
  PN-EN 50395:2007, p. 9
  PN-89/E-04160/16, p. 2.1 Metoda 1
  PN-73/E-04160/77
  PN-73/E-04160/78

  Wyroby elektrotechniczne

  Próba Ec

  PN-EN 60068-2-31:2010

  Wyroby elektrotechniczne, materiały, podzespoły, tworzywa sztuczne i pokrycia ochronne

  Odporność na nasłonecznienie
  Próba Sa Temp.: +40 °C lub 55 °C

  PN-EN 60068-2-5:2011
  PN-EN ISO 4892-2:2009/A1:2009
  PN-EN ISO 4892-2:2009

  Wyroby elektrotechniczne, materiały, podzespoły, tworzywa sztuczne i pokrycia ochronne

  Odporność na działanie środowiska: Testy klimatyczne, odporność na zmiany temperatury
  Zakres temperatury: (-65 ÷ +200) °C
  Zakres wilgotności względnej powietrza (10÷98)%

  PN-EN 60068-2-38:2010
  PN-EN 60068-2-78:2007
  PN-EN 60068-2-30:2008
  PN-EN 60684-2:2011, p. 21 i p. 22
  PN-EN 60068-2-2:2009
  PN-EN 60068-2-33:2002
  PN-EN 60068-2-14:2009
  PN-EN 60068-2-1:2009

  Przewody grzejne

  Prąd załączenia (rozruchowy)
  Rezystancja izolacji
  Wytrzymałość napięciowa
  Moc wyjściowa
  Wytrzymałość cieplna
  Odporność na nacisk
  Odporność na uderzenie
  Odpornośsć na przeginanie w niskiej temperaturze

  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.1.1
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.1.2
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.1.3
  PN-IEC 1423-1:1998, p.5.2.1.4
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.2
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.3.2
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.3.3
  PN-IEC 1423-1:1998, p. 5.2.3.4

  Materiały elektroizolacyjne stałe

  Rezystywność skrośna, powierzchniowa i rezystancja izolacji (w temperaturze 23 °C i w zakresie temperatur –50 °C +300 °C,
  Zakres pomiarowy: rezystancji - 10Ω÷10^17Ω, rezystywności - 10÷10^19 Ωcm)

  PN-88/E-04405
  PN-EN ISO 3915:2002
  IEC 60093:1980
  IEC 60167:1964
  ASTM D 257-99
  PN-EN 60672-2:2002, p. 16

  Materiały elektrotechniczne, podzespoły i gotowe urządzenia (materiały izolacyjne i części izolacyjne wyrobów)

  Wytrzymałość elektryczna wykonywana napięciem przemiennym
  Zakres: 50 Hz – 125 kV i stałym do 170 kV

  PN-EN 60243-1:2002
  PN-EN 60243-2:2002
  PN-EN 60672-2:2002, p. 13
  PN-K-92001:1997, p. 2.7 i p. 3.8

  Materiały i wyroby elektrotechniczne (tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne)

  Udarność metodą Charpy
  Zakres: (0,5 – 500) J

  PN-EN ISO 179-1:2010

  Materiały i wyroby elektrotechniczne (tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne)

  Wytrzymałość na zginanie w temperaturze pokojowej
  Zakres sił: (0 – 2 500) N

  PN-EN ISO 178:2011

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Pojemność, przenikalność elektryczna i współczynnik strat dielektrycznych (w temperaturze 23 °C i w zakresie temperatur –50 °C ÷ +300 °C, przy częstotliwości 12 Hz ÷1 MHz,
  Zakres: 10 pF ÷ 10 F

  PN–86/E–04403
  IEC 60250:1969
  ASTM D 150-98
  PN-EN 60672-2:2002, p. 15

  Materiały i wyroby elektrotechniczne

  Odporność na prądy pełzające

  PN-EN 60112:2003
  PN-EN 60112:2003/A1:2010

  Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

  Wymiary liniowe
  Wytrzymałość na skręcanie
  Wytrzymałość na rozciąganie
  Wytrzymałość na ściskanie
  Wytrzymałość na zginanie
  Własności elektryczne po kondycjonowaniu w wodzie
  Zdolność do cięcia (tylko dla drążka do cięcia przewodów)
  Odporność na rozpuszczalniki (tylko dla drążka pomiarowego)
  Odporność na ścieranie (tylko dla drążka pomiarowego)
  Wytrzymałość elektryczna po odporności na ścieranie

  PN-EN 60832-1: 2010

  Kleszcze i chwytaki izolacyjne

  Wymiary liniowe
  Wytrzymałość mechaniczna
  Wytrzymałość kleszczy na rozciąganie i ściskanie
  Wytrzymałość kleszczy na zginanie
  Wytrzymałość chwytaka na rozciąganie i ściskanie
  Wytrzymałość chwytaka na skręcanie
  Wytrzymałość elektryczna kleszczy

  PB-5/LB/IEL/OTiME

  Pomosty izolacyjne

  Wymiary liniowe
  Wytrzymałość mechaniczna
  Wytrzymałość elektryczna
  Wytrzymałość mechaniczna

  PB-10/LB/IEL/OTiME

  Chodniki elektroizolacyjne

  Wymiary liniowe
  Próby elektryczne
  Próby elektryczne napięciem stałym i przemiennym

  PN-EN 61111:2009

  Rękawice elektroizolacyjne

  Wymiary liniowe
  Próby elektryczne
  Próby elektryczne napięciem stałym i przemiennym

  PN-EN 60903:2006

  Kalosze i półbuty elektroizolacyjne

  Wymiary liniowe
  Wytrzymałość elektryczna i prąd upływu

  PB-13/LB/IEL/OTiME

  Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 150 kV

  Napięcie progowe
  Częstotliwość
  Czas zadziałania
  Charakterystyka źródła zasilania
  Sprawdzanie układu kontrolnego – pomiary napięć
  Niewrażliwość na napięcie stałe
  Czas pracy
  Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźników napięcia typu wnętrzowego i napowietrznego
  Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźników napięcia typu napowietrznego
  Odporność na iskrzenie
  Wymiary liniowe
  Siła potrzebna do trzymania i sprawdzenie ugięcia
  Odporność na upadek
  Wytrzymałość na udary
  Odporność na warunki klimatyczne
  Trwałość oznakowania
  Prąd upływu

  PN-EN 61243-1:2007

  Uzgadniacze faz dla zakresu napięć od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego

  Wpływ zakłócającego pola magnetycznego
  Wpływ pól elektrycznych na działanie układu elektronicznego
  Jednoznaczność odbioru sygnalizacji optycznej
  Wpływ częstotliwości - pomiar
  Czas zadziałania
  Niezawodność źródła zasilania
  Sprawdzenie elementu kontrolnego
  Czas znamionowy
  Prąd upływu materiału izolacyjnego
  Zabezpieczenie przed zmostkowaniem
  Wyładowania iskrowe
  Prąd upływowy
  Wytrzymałość elektryczna elementu izolacyjnego/rezystancyjnego
  Wytrzymałość elektryczna przewodu łączącego i przewodu uziemniającego
  Prąd obwodu
  Wymiary liniowe
  Siła podnoszenia i ugięcie
  Elastyczność przewodu łączącego, przewodu uziemiającego i połączeń
  Odporność na upadek
  Próba udarności
  Odporność na warunki klimatyczne
  Trwałość znakowania

  PN-EN 61481:2004

  Wskaźniki trakcyjne napięcia stałego

  Wymiary liniowe
  Działanie wskaźnika oraz reakcja na przekroczenie zakresu pomiarowego
  Prąd płynący przez wskaźnik
  Odporność na krótkotrwałe działanie podwyższonego napięcia roboczego
  Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźnika wnętrzowego
  Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźnika napowietrznego
  Elastyczność przewodu oraz wytrzymałość jego izolacji

  PB-20/LB/IEL/OTiME

 
Copyright 2008 © Dors